Leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingscondities

Algemeen

1.  Deze condities zijn van toe passing op alle overeenkomsten, transacties en werkzaamheden van de besloten vennootschap Watervoorziening Hatenboer­ Neptunus B.V.- hierna H.N.- aangegaan  met ofverricht ten behoeve van een wederpartij, hierna te noemen  de opdrachtgever, en maken deel uitvan aile door H.N. gesloten overeenkomsten. Bestellingen en opdrachten van de opdrachtgever geld en als erkenning en aanvaarding van deze condities, met gelijktijdige algehele buiten effectstelling van eventuele, bijzondere of algemene condities van de opdrachtgever, tenzij  schriftelijk anders tussen  partijen wordt overeengekomen.

Toepasselijk recht, jurisdictie

2. Op alle door H.N. gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toe passing. Toepasselijkheid van de Convention on the International Sale of Goods van de Verenigde  Naties wordt uitgesloten.

3. De rechtbank Rotterdam  is bij uitsluiting bevoegd  om kennis  te nemen van geschillen tussen H.N. en haar opdrachtgevers of bij de overeenkomst betrokken derden, met dien verstande  dat H.N. terzake van de incasso van facturen  het recht behoudt de vorderingte vervolgen  bij een andere  bevoegde  rechter. Partijen  komen alleen  in dat opzicht overeen  dat voor vorderingen van H.N. mede bevoegd zal zijn de rechter van de plaats waar H.N. beslag legt of zekerheid verkrijgt ten aanzien van dergelijke vorderingen. Als H.N. zich tot een andere  rechter dan die in Rotterdam  wendt, kan dit niet gezien worden als prijsgeven van een bevoegdheidsverweer in verband met enige tegenvordering.

Gebonden partijen

4. Als opdrachtgever in de zin van deze condities wordt beschouwd de natuurlijke en/of rechtspersoon die de bestelling plaatst, alsmede, hoofdelijk met deze, degene namens  wie de opdracht is verstrekt. De opdrachtgever is uit dien hoofde  tevens aansprakelijk voor de beta ling van de door H.N. geleverde  goederen  en/ofvoor de door H.N. verrichte diensten en/ofwerkzaamheden.

5. lndien  de opdrachtgever namens  often behoeve van een derde de bestelling plaatst of de opdracht verstrekt aanvaarden zowel de opdrachtgever als diens  principaal de toepasselijkheid van deze condities.

6. Deze voorwaarden zijn mede  bedoeld om te geld en tussen H.N. en direct of indirect bij  de levering of werkzaamheden betrokken (rechts-)personen die aan de opdrachtgever de vrije  hand gelaten  hebben  om de overeenkomst op deze voorwaarden te sluiten.

7. De opdrachtgever (waaronder begrepen  diens  eventuele principaal) staat ertegenover H.N. voor in, dat H.N. zich oak tegenover de feitelijk ontvanger van de geleverde goederen  of diensten op deze voorwaarden zal kunnen beroepen.

8. H.N. heeft het recht aile werkzaamheden of activiteiten die zij op zich heeft genomen, te Iaten uitvoeren door haar eigen person eel of door hulppersonen of onderaannemers en met eigen materieel dan wel met materieel van derden. Alle aldus betrokkenen kunnen een beroep op deze voorwaarden doen tegenover  de opdrachtgever.

Levering

H.N. zal het verkochte leveren op de afgesproken plaats, zoveel mogelijk op het overeengekomen tijdstip, en de opd rachtgever staat ervoor in dat de feitelijk ontvanger in staat en gereed is het geleverde  ontvangen  met de overeengekomen of bij H.N. gebruikelijke snelheid, dat de ontvangende installatie daarvoor geschikt is en dater continu voldoende toezicht is op de levering om op ieder moment tijdens de operatie  aanwijzingen te geven en direct in te grijpen als er een probleem dreigt te ontstaan. De aansluitpunten (afvulpunten) worden (geacht te zijn) aangewezen door (werknemers van) de opdrachtgever, onder diens verantwoordelijkheid.

9. Eventuele bijzondere wensen of beperkingen met betrekking tot de wijze of snelheid van ontvangst zullen tijdig op voorhand schriftelijk aan H.N. ken baar gemaakt worden door de opdrachtgever of degene die feitelijk controle heeft over de ontvangst. Tijdens de operatie zal de opdrachtgever zorgen, en instaan, voor een voldoende en op ieder moment goed werkende en gecontroleerde tankontluchting en alle voorzieningen die daarmee samenhangen. Elke tank waarin  H.N. gevraagd wordt  te leveren  dient te beschikken over een separate  ontluchting (met goed functionerende vrije luchtafvoer) met een diameter die tenminste de diameter is van de vulleiding.

Aansprakelijkheid van H.N.; klachten, termijnen

11. Alle handelingen en werkzaamheden van H.N. die samenhangen met de levering aan een feitelijk ont­ vangerworden uitgevoerd voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij  dit in strijd  zou zijn met de aard of strekking van de overeenkomst, de inhoud van deze voorwaarden in aanmerking genomen.

12. Voorschaden ofverliezen ontstaan dooreen niet of onjuist uitvoeren van de aan H.N. verleende opdracht en/of de bij H.N. geplaatste bestelling zal H.N. jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk zijn, indien deze bewijst dat de betreffende schade of het verlies veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen schuld van H.N. zelf, waarmee bedoeld wordt: op het niveau van de bedrijfsleiding.

13. Gevolgschade is onder aile omstandigheden uitgesloten, waaronder begrepen vertragingsschade, overliggeld of andere onkosten ontstaan als gevolgvan enige vertraging of onderbreking in de uitvoering van de aan H.N. verstrekte opdracht of door welke andere oorzaak dan ook.  

14. Of aan zaken aan board van schepen ten tijde van of verband houdende met leveringen door H.N. is volledig uitgesloten. Als H.N. door derden wordt aangesproken zal de opdrachtgever H.N. vrijwaren.

15. H.N. staat er met uitsluiting van iedere verdergaande verantwoordelijkheid voor in, dat zij steeds redelijke zorg zal besteden aan de levering van een deugdelijk product maar zij betrekt dit van derden en kan niet anders voor de kwaliteit instaan dan door het regelmatig uitvoeren van tests; de opdrachtgever en de feitelijk ontvanger dienen eigen tests uit te voeren bij ontvangstneming van het geleverde.

16. Klachten met betrekking tot het geleverde dienen terstond kenbaar gemaakt te worden, en dienen in ieder geval binnen 3 werkdagen na de levering schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval.

17. Alle vorderingen jegens H.N. vervallen (ook als er een schriftelijke klacht  is ingediend) als niet binnen 3 maanden na de levering een vordering in rechte is ingesteld, tenzij deze termijn door H.N. schriftelijk wordt verlengd.

18. Vorderingen  tegen H.N. kunnen niet worden  gestuit  ter voorkoming van verval. Een wederpartij of gerechtigde kan verval uitsluitend voorkomen door bij de bevoegde rechter een procedure in te leiden voor het verstrijken van de betreffende termijn, tenzij met H.N. zelf schriftelijk een verlenging van die term ijn is overeengekomen.

19. Mocht H.N. volgens de bevoegde rechter aansprakelijk zijn voor enige schade of vordering van een wederpartij of een derde, dan zal die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot het be drag dat H.N. ontvangt van haar eigen aansprakelijkheidsverzekeraar, tot het maximum van de factuurwaarde van de specifieke, met het betreffende incident samenhangende overeenkomst of het op het incident betrekking hebbende deel daarvan; in aile gevallen met een overkoepelend maximum van € 25.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde schadeoorzaak. De opdrachtgeverofwederpartij is zich ervan bewust  dat deze regeling een wezenlijk onderdeel is van de prijsstelling van door H.N. te leveren diensten, zaken of goederen  of uit te voeren werkzaam heden of activiteiten.

20. H.N. zal voorts niet aansprakelijk zijn voor schade die door verzekering van de opdrachtgever of wederpartij is gedekt ofgedekt had kunnen  zijn. De opdrachtgever of wederpartij staat ervoor in dat de verzekeringen aldus  zijn gesloten dat regres door verzekeraars op H.N. of haar onderaannemers onvoorwaardelijk uitgesloten is.

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

21. De opdrachtgever ofwederpartij (daaronder mede te verstaan  diens vertegenwoordiger of hulppersoon, alsmede een partij die toetreedt tot een met H.N. gesloten overeenkomst) is jegens H.N. aansprakelijk voor aile schade die voor H.N. voortvloeit of kan voortvloeien uit het of daarmee verband  houdende activiteiten, of uit de aard of hoedanigheid van de diensten of het geleverde  (eventuele schadelijkheid voor het milieu of andere  gevaren daaronder begrepen)  en uit de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen  of op de juiste wijze in ontvangst nemen van de zaken op de afgesproken tijd en plaats. Oak is de opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/ofinstructies, en voor alle schade ontstaan door schuld  of nalatigheid van de opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem of hen ingeschakelde en/of werkzame  derden.

22.  De opdrachtgever ofwederpartij is aansprakelijk voor aile schade, gevolgschade daaronder begrepen, die H.N. lijdt doortekortkomingen van de opdrachtgever of wederpartij onder gesloten  overeenkomsten (inclusief deze algemene voorwaarden) of door het niet voldoen door dezen, of hun hulppersonen of vertegenwoordigers, van verplichtingen voortvloeiend uit de wet. Deze aansprakelijkheid houdt  mede in de gevolgen  van het niet (of niet op de juiste voorwaarden, waaronder die bedoeld in artikel2o) uitnemen van deugdelijke verzekeringen door de opdrachtgever ofwederpartij, ook als een schadeveroorzakend evenement niet aan de opdrachtgever ofwederpartij is toe te rekenen.

23. De opdrachtgever ofwederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan door H.N. in het kadervan de opdracht gebruikte materialen, vervoermiddelen, schepen  of sleepboten, kranen, hulpstukken en dergelijke. Dit geldt ook als deze geen eigendom van H.N. zijn, indien en voorzover H.N. voor die schade wordt  of kan worden aangesproken.

24. De opdrachtgever of wederpartij is, ongeacht  of dit aan hem kan worden  toegerekend, aansprakelijk voor aile schade veroorzaakt door bij de werkzaamheden of activiteiten betrokken personen die niet in dienst  zijn van, of ingeschakeld zijn door H.N., en staat ervoor in dat deze personen deugdelijk opgeleid en gekwalificeerd zijn voor de aan hen opgedragen taken, ongeacht of deze personen bij de opdrachtgever of wederpartij in dienst zijn of door deze zijn ingeschakeld.

25. In gevallen waarin de opdrachtgever of wederpartij jegens H.N. aansprakelijk is of zal kunnen zijn, zal deze op eerste verzoek van H.N. zekerheid doen stellen voor vorderingen van H.N. door een eersteklas  bank of een voor H.N. acceptabele borg.

Vrijwaring

26.  De opdrachtgever of wederpartij vrijwaart (in aanvulling op artikel14) H.N. en haar personeel, hulppersonen of onderaannemers of anderszins voor of namens H.N. werkzame anderen voor alle aanspraken van derden, inclusief diegenen tegenover wie H.N. of de genoemde personen zich niet op deze algemene voorwaarden kunnen beroepen. Dit geldt ook voor aan H.N. of haar werknemers, onderaannemers of hulppersonen opgelegde boetes of heffingen in verband met de door H.N. uitgevoerde zich bevinden in, op of bij enig vaartuig of ander object waaraan H.N. goederen Ievert of waarvoor H.N. andere werkzaamheden verricht, worden geacht onder toezicht te staan van de kapitein van dat vaartuig of diens plaatsvervanger dan wel van een door opdrachtgever aan te stellen beheerder.

27.   De opdrachtgever zal op eerste verzoek van H.N. zekerheid stellen ten gunste van derden die zekerheid van H.N. verlangen terzake van vorderingen waarvoor de opdrachtgever of wederpartij H.N. moet vrijwaren.

28. De kosten van het voeren van verweer tegen vorderingen van derden  komen volledig voor rekening van de opdrachtgever of wederpartij, en deze zal op eerste verzoek van H.N. een voorschot voldoen om het voeren van verweer of het verkrijgen van advies  te bekostigen.

29.  lndien  door het vaartuig of enig ander object waaraan door H.N. goederen worden geleverd en/of ten behoeve waarvan werkzaamheden worden verricht, dan wel door de zich daarin, daarop of daarbij bevindende niet in dienst van H.N. staande person en schade wordt  toegebracht aan de voorwerpen waarvan H.N. zich bij de uitvoering van haar taak bedient, dan zal de opdrachtgever op eerste verzoek van H.N. deze schade voor zijn rekening doen herstellen of indien H.N. dit verkiest zal H.N. de schade herstellen of doen herstellen voor rekening van de opdrachtgever, die deze kosten dan op eerste verzoek aan H.N. zal voldoen.

Betaling

30. De opdrachtgever is gehouden facturen  van H.N. binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder aftrek of compensatie. Na dat ogenblik is wettelijke handelsrente verschuldigd zonder dat enige nadere aanmaning of ingebrekestelling is vereist.  Bij niet tijdige beta ling zijn naast de genoemde  rente 25% administratiekosten over het factuurbedrag verschuldigd alsmede (daarenboven) aile kosten  die H.N. maakt om de vordering te incasseren.

31. Een vordering van H.N. wordt onmiddellijk opeisbaar zodra de opdrachtgever (aldan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of deze failliet wordt verklaard, dan wel ophoudt zijn bedrijf feitelijk uit te oefenen of beslag tegen hem wordt gelegd, dan wel de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger of hulppersoon in gebreke is met verplichtingen onder enige overeenkomst met H.N. (het bepaalde in deze voorwaarden daaronder begrepen).

32. Ieder beroep op verrekening, op welke grond dan ook, door de opdrachtgever, wederpartij of debiteur van H.N. ten aanzien van bedragen die H.N. aan deze in rekening brengt, is uitgesloten. De opdrachtgever, wederpartij of (beweerde) crediteur van H.N. is niet gerechtigd enige (beweerde) vordering op H.N. aan een derde over te dragen zonder schriftelijke toestemming van H.N.; een dergelijke overdracht zal zonder die toestemming jegens H.N. nietig zijn. De opdrachtgever of wederpartij doet afstand van het recht om vorderingen op H.N. van derden overgedragen te krijgen.

33. Hulppersoon of vertegenwoordiger daarvan over enige factuur of de uitvoering van enige overeenkomst of activiteit van H.N. schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever of wederpartij niet op. Daar waar op grond van enige dwingende wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak wel een opschortingsrecht mocht bestaan zal de wederpartij van H.N. op eerste verzoek zekerheid stellen in de vorm van een garantie  van een eersteklas  Nederlandse bank, ter dekking van de opgeschorte verplichtingen.

34. Kosten die door derden  aan H.N. worden belast in het kader van het verrichten van de prestaties die H.N. op zich heeft genomen, mogen door H.N. met een bij haar gebruikelijke opslag of marge worden doorbelast, tenzij de overeenkomst expliciet vermeldt dat deze kosten voor rekening van H.N. blijven.

35.  Voor bijzondere en/of ongebruikelijke prestaties, en/ of onverwacht tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, die niet in de betreffende overeenkomst waren voorzien, kan door H.N. altijd een extra naar billijkheid vast te stellen vergoeding in rekening worden gebracht.

36. In geval van een gerechtelijke procedure zal de opdrachtgever of wederpartij van H.N. alle werkelijk uitgegeven daarmee verband houdende kosten (ook als deze de door de rechter toegewezen proceskostenvergoeding te boven gaan) volledig vergoeden indien H.N. geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

Verzekering

37. H.N. mag ervan uit gaan dat de opdrachtgever of wederpartij zelf voor verzekering zorg heeft gedragen met betrekking tot alle risico's waarvoor een verzekering mogelijk is. 

38. De opdrachtgever of wederpartij zal in aile gevallen voor haar eigen rekening een verzekering sluiten die alle relevante risico's dekt, afhankelijk van de omstandigheden en de aard van de door H.N. te verrichten werkzaamheden of activiteiten.

39. Bij aansprakelijkheidsverzekeringen draagt de opdrachtgever  of wederpartij er zorg voor dat de verzekeraar gehouden is deugdelijke zekerheid te stellen ter opheffing of voorkomingvan beslagen ten laste van  H.N. of haar hulppersonen.

40. De opdrachtgever of wederpartij zal op eerste verzoek van H.N. aile documentatie met betrekking tot door haar gesloten verzekeringen, alsmede met betrekking tot uitkeringen of betalingsverzoeken, aan H.N. overhandigen.

Diversen

41. In gevallen waarin voor het uitvoeren van werkzaamheden of activiteiten door H.N. medewerking, toestemming of vergunning is vereist van derden (waaronder publiekrechtelijke instellingen als lokale, nationale overheden of internationale organisaties, classificatiebureaus of licentiehouders) zal de opdrachtgever of wederpartij er zorg voor dragen dat deze tijdig worden verleend. Vertraging die desondanks ontstaat, is voor rekening en risico van de opdrachtgever of wederpartij en H.N. mag alle daarmee verband houdende kosten aan deze(n) doorbelasten.

42. De opdrachtgever of wederpartij staat ervoor in dat plaatsen waar H.N. werkzaamheden of activiteiten moet verrichten, goed bereikbaar en toegankelijk zijn en dat daar veilig en efficient gewerkt kan worden  onder door of namens de opdrachtgever geregeld toezicht.

43Als H.N. door omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen (waaronder begrepen meteorologische omstandigheden) haar werkzaamheden of activiteiten niet kan uitvoeren of moet opschorten, is de opdrachtgever of wederpartij verplicht H.N. te betalen voor de extra tijd die daardoor moet worden besteed, inclusief de kosten van het al dan niet op locatie ter beschikking houden van transportmiddelen, materialen, uitrusting, hulpstukken en dergelijke.

44. Als de opdrachtgever of wederpartij door omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen enige verplichting niet nakomt, is H.N. gerechtigd, maar niet gehouden, de overeen komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding. Ongeacht de oorzaak van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever of wederpartij is H.N . gerechtigd een termijn te stellen voor de nakoming van die verplichtingen, inclusief alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, en aan het uitblijven van de prestatie binnen de gestelde termijn de consequentie te verbinden dat de overeenkomst wordt beeindigd en/of de volledige overeengekomen betaling direct verschuldigd is, onverminderd het recht van H.N. om wettelijke opschortingbevoegdheden uit te oefenen en een beroep te doen op deze voorwaarden.

45. Het door H.N. niet uitoefenen van enig recht dat zij jegens de opdrachtgever of wederpartij heeft, kan niet worden opgevat als afstand daarvan, noch enige invloed hebben op andere rechten van H.N. onder  enige overeenkomst (rechten voortvloeiend uit deze voorwaarden daaronder begrepen).

Taal van de voorwaarden

46. Deze voorwaarden zijn gesteld in de Nederlandse taal; aan ter beschikking gestelde of gepubliceerde vertaling(en) daarvan kunnen door de opdrachtgever geen rechten of verweren worden ontleend die afwijken van het bepaalde in de Nederlandse versie.

47. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op de website van H.N. en worden op eerste schriftelijk verzoek kosteloos toegestuurd; zij zijn voorts gedeponeerd bij de rechtbank Rotterdam onder nummer 54/2014 en bij  de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24043767.